UBEZPIECZENIE dla Ciebie i Twojej Firmy


 

 

 

 

 

PEŁEN ZAKRES UBEZPIECZEŃ

Agent ubezpieczeniowy Piotr Ibrom

+48 602 11 99 80;

piotri5@wp.pl

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

UOKiK ostrzega

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje o przypadkach Konsumentów, posiadających polisy z elementem inwestycyjnym (UFK), którzy otrzymali telefonicznie propozycję rozwiązania umowy za opłatą od osób podszywających się pod pracowników UOKiK.

UOKiK przypomina, że pracownicy Urzędu nie występują w imieniu jakiegokolwiek przedsiębiorcy i nie proponują ani zawierania umów, ani ich rozwiązania.

Pełny komunikat znajduje się na stronie Urzędu.

 

Komunikat dla Klientów ubezpieczeń z UFK

Niniejszy komunikat dotyczy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Jesteśmy zaszczyceni, że Klienci obdarzają nas zaufaniem i możemy świadczyć ochronę ubezpieczeniową, a także inwestować powierzone nam środki. Z przyjemnością informujemy, że aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów podjęliśmy działania mające na celu obniżenie opłat pobieranych w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy ze środków zgromadzonych na rachunkach naszych Klientów. Działania te związane są z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 23.12.2015 decyzji nr RŁO 12/2015. Pełna treść decyzji dostępna jest na stronie internetowej.

W przypadku umów indywidualnych ze składką jednorazową na skutek zawarcia aneksów, opłata ograniczona będzie w ten sposób, że nie będzie ona mogła być wyższa niż 6% wpłaconej składki jednorazowej.

W przypadku umów indywidualnych oraz grupowych ze składką regularną na skutek zawarcia aneksów i porozumień, opłaty ograniczone będą tak, że nie będą mogły być wyższe niż 5 % procent wartości umowy. Pojęcie „Wartość umowy” rozumiane jest jako suma składek regularnych płatnych przez konsumenta w okresie, przez jaki konsument zgodnie z umową zobowiązany jest do ponoszenia opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy, przy założeniu ciągłego trwania umowy i regularnego opłacania składek w całym okresie ubezpieczenia. W przypadku, w którym konsument zobowiązany jest do ponoszenia opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy przez okres dłuższy niż 10 lat, wartość umowy będzie ograniczona do sumy składek płatnych przez konsumenta przez okres pierwszych 10 lat trwania umowy. Przy ustalaniu wartości umowy pod uwagę brana będzie wysokość składki wskazana w polisie w momencie zawarcia umowy tj. bez uwzględniania ewentualnych zmian wysokości składek w przyszłości np. z tytułu indeksacji.

W przypadku Klientów wypowiadających Umowy Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną w pierwszym roku polisowym, opłata nie będzie wyższa niż 4,5 % wartości umowy.

W żadnym wypadku wprowadzane zmiany nie będą prowadzić do naliczenia opłat wyższych niż dotychczas zastrzeżone w Umowach Ubezpieczenia.

Wyrazem tych działań są składane Naszym Klientom listownie propozycje zawarcia aneksów lub porozumień do Umów Ubezpieczenia. Wyrażenie zgody na zaproponowane zmiany w zakresie ograniczenia wysokości opłat pobieranych w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy powoduje zmianę Umów Ubezpieczenia jedynie w tym zakresie. Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z tych Umów nie ulegają zmianie.

Zawarcie aneksów i porozumień możliwe będzie w dowolnym momencie, tak długo jak Klienci objęci są ochroną w ramach Umowy Ubezpieczenia. Nowe zasady naliczania opłat będą obowiązywać od chwili doręczenia do Generali Życie TU S.A. podpisanych przez Klientów aneksów lub porozumień.

Niezależnie od powyższego informujemy, że zawarcie aneksu do umowy nie może być interpretowane jako wyłączające ani ograniczające uprawnień Klienta do dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących wysokości pobieranych opłat w przypadku całkowitego lub częściowego wykupu wartości polisy, na drodze cywilnoprawnej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z naszą Infolinią.

Zarząd Generali Życie TU S.A. 

OFERTA:

Grupowe ubezpieczenie na życie

 


Grupowe ubezpieczenie na życie w Generali to uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony. Zapewnia finansową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. To ochrona życia i zdrowia dla pracowników, która działa 24h na dobę, w pracy, w domu lub na urlopie. Obejmuje swoim zakresem życie i zdrowie nie tylko ubezpieczonego pracownika, ale także członków jego rodziny.

 


yesGłówne zalety:
 • ochrona przez 24h na dobę – pracowników i ich rodzin
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o część inwestycyjną
 • opcja indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
 • świadczenia niepodlegające opodatkowaniu
 • efektywna motywacja pracowników
 • brak karencji  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

   

yesZakres ubezpieczenia:

    Grupowe ubezpieczenie na życie - elastyczny produkt zapewniający Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie stabilności i wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń jak choroba, śmierć, pobyt w szpitalu czy leczenie operacyjne. Daje ono także możliwość dostępu do usług assistance.

    Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt dedykowany odpowiedzialnym Pracodawcom, którzy nie tylko troszczą się o zdrowie i satysfakcję swoich pracowników, ale także dbają o swój wizerunek jako Pracodawcy.

 

 

 

 

.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.PEŁEN ZAKRES UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

PONIŻEJ KONTAKT DO NASZEJ FIRMY

ZAPYTAJ O OFERTĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO ODPOWIEMY NATYCHMIAST.
mail


Godaszewice 64a ;

97-200 Tomaszów Mazowiecki
Agent Ubezpieczeniowy Piotr Ibrom:

+48 602-119-980

piotri5@wp.pl