REGULAMIN SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

DANE IDENTYFIKUJĄCE

Firma JW&Family Sp. z o.o. , Godaszewice 64; 97-200 Tomaszów Mazowiecki NIP: 773-249-67-19
Dane kontaktowe: numer tel.: +48 508996717, adres e-mail: info@strefaprzyczep.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich ofert sprzedaży i zamówień dotyczących produktów oferowanych przez firmę Firmę JW&Family Sp. z o.o., zwaną dalej JW&Family, w których drugą stroną transakcji jest konsument, w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanym dalej Kupującym. W imieniu firmy JW&Family działają nie tylko osoby znajdujące się w siedzibie firmy, ale również przedstawiciele handlowi, którzy są uprawnieni do zawierania umów.
Odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży będą dla JW&Family wiążące tylko wtedy, gdy w danym przypadku zostaną wyraźnie ustalone oraz potwierdzone pisemnie pod rygorem nieważności.
Niniejsze warunki obowiązują również wszystkie przyszłe umowy sprzedaży i dostawy, zawarte pomiędzy JW&Family a Kupującym.
Zawarte w prospektach, reklamach lub cennikach, szkice, rysunki, dane techniczne, wagi i pomiary są jedynie przybliżone i nie mają charakteru wiążącego.
JW&Family jest związana swoją ofertą przez okres 14 dni liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupującemu.
Wyłącznie zamówienie podpisane przez JW&Family jest wiążące. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy JW&Family potwierdzi ją pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. JW&Family dopuszcza składanie zamówienia drogą mailową lub poprzez formularz zamówienia na stronie www – wówczas umowa zostaje zawarta, jeżeli JW&Family w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi możliwość jego wykonania mailowo lub na piśmie.
Do zmiany treści potwierdzonego zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 6.
JW&Family zastrzega prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz wszelkiej innej dokumentacji, związanej z zawarciem umowy.

WARUNKI AKCEPTACJI

JW&Family po zawarciu pisemnej umowy sprzedaży, przed przystąpieniem do produkcji towaru ma prawo żądać od Kupującego uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny brutto produktu, w formie zabezpieczenia transakcji.
W sytuacji niewpłacenia zabezpieczenia, JW&Family w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania oferty przez którąkolwiek ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Kupującego JW&Family ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 5% ceny brutto towaru. Powyższe nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów prawa.

WYDANIE TOWARU

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego wyposażenia, a także oznaczeń numerowych z dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem.
Fabrycznie nowy towar objęty jest gwarancją producenta, natomiast na wszystkie używane towary JW&Family nie udziela gwarancji.
Wysyłka towaru odbywa się na żądanie Kupującego i na jego koszt, po ustaleniu tej dodatkowej usługi z Kupującym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujący. Opakowanie oraz sposób wysyłki są dobierany stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób załadunku oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu, jeżeli realizuje on transport we własnym zakresie.
W razie nie wywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru zamówionego towaru, tj. w terminie 14 dni od poinformowania przez JW&Family o możliwości odbioru towaru, JW&Family uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego 10-dniowego terminu do odbioru, do odstąpienia od zawartej umowy i sprzedaży tego towaru z wolnej ręki. Powyższe nie ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupującego dalej idących roszczeń. JW&Family może także wezwać Kupującego do odbioru odrębnym pismem wyznaczającym dodatkowy 10-dniowy termin na odbiór, a po jego bezskutecznym upływie obciążyć go obowiązkiem zapłaty całości ceny przy jednoczesnym naliczeniu faktycznych kosztów przechowania.

TERMIN DOSTAWY

Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie w umowie z Kupującym.
Bieg terminu dostawy rozpoczyna się wraz z odesłaniem ostatecznego potwierdzenia zamówienia oraz po wyjaśnieniu wszystkich zagadnień technicznych, handlowych oraz finansowych, po przekazaniu przez Kupującego odpowiedniej dokumentacji, zezwoleń, zwolnień, jak i po wpłynięciu ustalonej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy lub w kasie.
Jeśli mimo zgłoszenia gotowości do wysłania towaru – termin wysyłki opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to za każdorazowe przechowanie towaru JW&Family obciąży Kupującego faktycznymi kosztami przechowania.
Do obowiązku Kupującego należy transport i właściwa utylizacja opakowań na własny koszt, chyba, że strony umówią się w inny sposób.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena zawarta jest w umowie, a ewentualne zniżki lub rabaty wymagają pisemnego potwierdzenia przez JW&Family.
Ceny odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie uwzględniają kosztów opakowania, kosztów wysyłki (w tym specjalnych opakowań), kosztów dostawy, kosztów transportu towaru do miejsca przeznaczenia, wskazanego przez Kupującego – które to koszty ponosi w całości Kupujący oraz  zawierają podatek VAT 23%.
JW&Family jest uprawniona do wystąpienia z żądaniem natychmiastowego pokrycia wyłożonych kosztów frachtu i pozostałych nakładów, o których mowa w pkt 4.
Płatności należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy JW&family lub w kasie firmy JW&Family. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy JW&Family. Za wszystkie płatności wpłacane na rzecz agentów odpowiedzialność ponosi wpłacający i wpłata taka nie zwalnia od obowiązku dokonania płatności bezpośrednio na rzecz JW&Family.

PRAWO WŁASNOŚCI

Wszelkie dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności.
Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec JW&Family, wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy, takimi jak koszty opakowania, wysyłki, dostawy i transportu.
Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są dozwolone tylko po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody ze strony JW&Family, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem JW&Family.
Kupujący oświadcza, że przenosi na rzecz JW&Family wszelkie prawa i roszczenia z tytułu dokonanej przez Kupującego na rzecz osoby trzeciej sprzedaży (w tym prawo żądania zapłaty ceny od osoby trzeciej) i zobowiązuje się do niezwłocznego podania nazwy oraz adresu drugiego nabywcy, jak i stanu oraz wysokości roszczenia wynikającego z odsprzedaży. Ponadto w przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru Kupujący zobowiązuje się do poinformowania swoich nabywców, względem odbiorców o fakcie zrzeczenia się swoich roszczeń na rzecz JW&Family, podając im również wysokość tego roszczenia.
W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Kupujący ma obowiązek utrzymania towaru w należytym stanie i ponosi odpowiedzialność wobec JW&Family za jego uszkodzenie lub utratę.

GWARANCJA

Towary sprzedawane przez firmę JW&Family podlegają gwarancji producenta. 

Producent wyznacza okres i warunki trwania gwarancji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku umów zawieranych nie w lokalu przedsiębiorstwa JW&Family, a więc albo na odległość, albo poza lokalem przedsiębiorstwa JW&Family, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem następujących kosztów, do uregulowania których zobowiązany jest Kupujący:
a) dodatkowe koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JW&Family,
b) bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Termin na złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 (słownie: czternaście) dni.                                                                                    Określony czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy biegnie dla Kupującego od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
W przypadku, gdy JW&Family realizuje umowę partiami lub w częściach termin odstąpienia biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – przez Kupującego.
Kupujący może odstąpić od umowy, składając JW&Family oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz JW&Family niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli JW&Family wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez JW&Family utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) Kupujący wyraźnie żądał, aby JW&Family do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli JW&Family świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

WŁAŚCIWE PRAWO

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

Data

(*) niepotrzebne skreślić

Shopping Cart
Scroll to Top